Privacy Verklaring

De Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard, VVPA, hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en andere belanghebbenden. Persoonsgegevens worden dan ook met zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. De VVPA houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De volgende persoonsgegevens worden door VVPA geregistreerd omdat deze noodzakelijk zijn voor het goed kunnen functioneren van de vereniging, zoals het voeren van de ledenadministratie, incasseren van de contributie en om de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van de vereniging:

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Ieder lid heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien. Op verzoek van het lid zal het bestuur de gegevens corrigeren en/of aanpassen. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de betreffende persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het voeren van een correcte ledenadministratie, tenzij het betreffende lid meldt gaarne op de hoogte te blijven van de activiteiten van de vereniging.

De VVPA zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden en zal deze ook niet verkopen.

Januari 2019