Dit jaar géén Polderdag in Rhoon – Polderkolder 400

Vanaf 2007 wordt er door een werkgroep betrokken bewoners een Polderdag Rhoon georganiseerd om bewoners uit de dorpen en regio te laten zien wat er allemaal in de polders te beleven is. Waarbij op de vrijdag vóór de Polderdag er een “Scholendag” is waarop scholen de deelnemende bedrijven en instellingen kunnen bezoeken om het “boerenleven” te ervaren. Met de nadruk op de agrarische sector en hoe het dagelijks eten gemaakt en in de markt gezet wordt in al zijn verschillende vormen. Om de burger (uit de stad) en het platteland met elkaar te verbinden en te laten zien wat daar allemaal bij komt kijken. Diversiteit aan teelten en gewassen, veehouderij, zorg voor het landschap en de natuur – kortom alles wat leeft, groeit en bloeit in de polders rond Rhoon. Met name om de mensen te informeren en laten zien hoeveel moois het gebied te bieden heeft en waarom het belangrijk is om dit cultuurlandschap en zijn historie te bewaren en niet onder water te zetten (hetgeen met een zoetklei-oermoeras begin deze eeuw de plannen waren).

De laatste jaren werd dit georganiseerd als programmaonderdeel binnen de VVPA (Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard) waar diezelfde werkgroep zich inzette om de agrarische sector en de transitie naar natuurinclusieve landbouw te laten zien. Jaarlijks konden we nieuwe gewassen en teelten laten zien, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven voor de biodiversiteit en natuur, waar we met infomarkten en wandelingen over en langs de akkers de bezoekers al het moois lieten zien.

De dragers van het historisch cultuurlandschap, veelal de boeren, hebben al zes eeuwen bijgedragen aan de ontwikkeling van het landschap en het onderhoud er van. De dijken met bomen, de grienden, de akkers, weides, boomgaarden en de watergangen met alles wat daarin leeft en beweegt werden  veelal aangelegd en “gratis” onderhouden door de boeren en landheren die het beheerden.

Maar nu zie je dat veranderen, er wordt landschap en natuur “gemaakt” met allerlei elementen die op de korte termijn leuke resultaten geven, maar wie gaat dat straks onderhouden en betalen? Al die nieuwe natuur, milieuvriendelijke oevers, hoogstamfruitbomen en hagen vragen onderhoud en kennis van zaken. Voorlopig is dat niet productief en opbrengstgevend. Nu zijn er nog geld en middelen, maar de potjes daarvoor zijn eindig en mensen willen voor natuur nu eenmaal niet betalen. En de hoop dat vrijwilligers dat gratis zullen gaan doen zal op den duur ijdel blijken

Belemmeringen Polderdag

We zien nu dat er een kentering waarneembaar is. Er is voor boeren steeds minder ruimte en daardoor voor een Polderdag ook. De boeren worden gedwongen hun bedrijf te verkopen aan de Provincie die heel andere plannen heeft daarmee. De bedrijfsgebouwen worden afgebroken en een aantal van hen stopt met de uitoefening van het boerenbedrijf (de Klerk, Kooiman-v.d.Linden, de Koning) of gaat daar binnenkort mee stoppen hier in de polder (Noordzij, van Herk). Allemaal boeren die geen toekomstperspectief meer hebben daardoor, en ook geen rol meer kunnen spelen bij de Scholendag en Polderdag.

Verder worden er ook aan de opzet en uitvoering van de Polderdag beperkingen opgelegd. Waar we vroeger een wandeling konden maken over de akkers in de Zegen- en Portlandpolder is dat nu tot 1 augustus verboden gebied vanwege het verlengde broedseizoen dat gehanteerd wordt. Dus geen bezoek van wandelaars op boerenlandpaden in die polders helaas. Ook dat haalt een stuk van de charme en beleving van de polders, door iedereen zo gewaardeerd, er af. Dus nog een reden om dit jaar van de Polderdag af te zien.

De lange termijn visie

Wat we in het geheel missen is een visie. Je kunt wel een streefbeeld maken, dat later uitwerken naar een streefbeeld-plus, maar dat is nog geen lange termijn visie – dat ontbreekt er aan. Met lede ogen moeten we aanzien dat uitgekochte boerenbedrijven langzaamaan ontmanteld worden en tot woonerf worden.
Je kunt natuurlijk de boeren uitkopen en zo snel mogelijk de bedrijfsloodsen slopen, maar de zittende boeren hebben juist behoefte aan deze loodsen. Voor opslag en verwerking van hun producten onontbeerlijk. Temeer daar zij nu nieuwe gewassen telen of op een biologische manier. Echter, biologische gewassen mogen niet in dezelfde ruimte worden opgeslagen als gewassen geteeld op de “gangbare” manier, dat moet apart. En bijvoorbeeld spelt en gerst zouden ze ook graag lokaal willen opslaan en verwerken, nu moet de spelt en emmertarwe gepeld worden bij bedrijven op verre afstand of moeten ze de gerst elders laten kiemen en mouten alvorens ze dat tot bier kunnen brouwen. Dat is veel transportkilometers maken en is slecht voor de ecologische “footprint”.  Maar daar houdt de Provincie geen rekening mee en heeft er blijkbaar ook geen boodschap aan. Wel de opdracht geven om natuurinclusief (zonder gewasbescherming en kunstmest) gewassen te telen maar voor de gevolgen en afzet daarvan geen aanvullende voorzieningen scheppen, dat moet de markt zelf maar oplossen.

Hetzelfde kun je zeggen van de historische boerderijen. Je kunt alles wel opkopen (Zegenhoeve, Portlandhoeve, Vlakkenburg) maar dan moet je het ook onderhouden of er een plan/visie mee hebben. Ook dat is er alleen op papier en het verpauperd met het jaar. Wel wordt momenteel de Vlakkenburg gerenoveerd als kantoor van de Gebiedscoöperatie en er wordt een soort vergader/ontvangstcentrum van gemaakt.  Leuk plan maar er staat ook op de 6 ha van de Rode Boog een welkomst- en ontvangstcentrum ingetekend bij de “toegangspoort” naar het Buijtenland van Rhoon. Is dat dan niet dubbel en weggegooid geld? De visie ontbreekt naar ons idee, of er is blijkbaar geld over om sommige dingen dubbel te doen.

En wat te denken van de verkeersafwikkeling in het gebied. Bij de creatie van de wijk Portland is afgesproken dat zodra de Rhoonse Baan er lag, dat de Essendijk verkeersluw zou worden gemaakt. Ook daar komt in al die jaren nog niets van terecht, het wordt alsmaar drukker in de polders met zowel recreatief- als bestemmingsverkeer. En op drukke verkeersdagen bij ongelukken of afsluitingen dan ook nog eens een enorme stroom sluipverkeer door de polders.

De logica van alle beleid en beslissingen is natuurlijk ook ver te zoeken. De boeren, die hebben moeten verkopen maar door willen gaan met hun bedrijf, hebben geen enkele zekerheid dat zij over een jaar hun land nog terug kunnen pachten. Hoe kun je als ondernemer in machines en materiaal (plant- en pootgoed) investeren als je niet weet voor hoe lang je kunt blijven zitten. Waar moet bijvoorbeeld de Vossenburg hun groene asperges gaan planten en telen – een 10-jarig gewas, dat ga je niet ergens zetten als je niet zeker weet dat je dat land een zekere periode kunt pachten.

En wat te denken van onze “lokale” groenteboer Gert van Herk die al jaren teelt voor winkels in de omgeving en voor Rechtstreekx en de Rotterdamse Oogstmarkt. Die moet straks ook zijn loods afbreken en stoppen met zijn bedrijf terwijl één kilometer verderop in dezelfde polder met dezelfde bestemming een nieuw initiatief van de Herenboeren wordt omarmd. Die daar ook groenten gaan telen en verkopen aan hun leden/consumenten tegen een minder marktconforme prijs en waarbij de leden met het wekelijks ophalen van hun portie ook nog eens voor extra verkeersbeweging zorgen.

Nog één onbegrijpelijke move is de melkveehouderij van Noordzij aan het Weegje. Die moest ook verkopen, de stallen worden gesloopt en hij hoopt in de Hoekse Waard verder te kunnen. Maar is het dan niet idioot dat je vorige week een enquête ziet van studenten van de Hogeschool Rotterdam, die blijkbaar van iemand de opdracht hebben gehad om uit te zoeken of er behoefte is aan melkveeproductie, schapen, varkens, kippen, en vleesvee in de polders. De zittende boer wegjagen en afbreken en dan weer een nieuwe melkveehouderij binnen halen. Belachelijk.

Nog een twijfelpunt inzake visie en lange termijn denken is de opzet en exploitatie van 30 ha hoogstamfruit boomgaarden. Wie onderhoudt dit komende jaren en wie gaat straks de vruchten plukken. Letterlijk en figuurlijk. Goed voor de biodiverstiteit wellicht, maar eer er vrucht van gedragen en verkocht wordt ben je zo 10 jaar verder en wie gaat er met een ladder (arbotechnisch) de boom in om te oogsten? De beoogde en met fanfare aangekondigde uitbater Cider-Cider heeft opgegeven dus gaan vrijwilligers van de Provincie of de Buytenhof dat doen? Is er een plan hoe dit zich gaat ontwikkelen of laten we het maar op zijn beloop?

Over de menselijke maat hebben we het dan nog niet eens gehad. Wat te denken als je gedwongen wordt je bedrijf, dat doorgaans al generaties in de familie is, te verkopen – of als je door zou willen gaan niet weten wat de toekomst te bieden heeft dan wel, met die almaar durende onzekerheid die al ruim 20 jaar duurt, verder te moeten werken. Dat is toch geen beleid in een tijd waarin men de mond vol heeft over “bestaanszekerheid” en meer van dat soort kreten.

Wat doet en kan de VVPA

De VVPA is min of meer ontstaan uit een aantal betrokken inwoners die zich verbaal en via de Polderkolder manifesteerden tegen de plannen om de polders onder water te zetten en de vruchtbare cultuurhistorische akkers om te vormen naar een zoetklei-oermoeras zonder een toekomst voor de huidige bewoners en gebruikers. De “protestbeweging” Platform Polders Albrandswaard en later Red de Polders Rhoon is geleidelijk omgevormd naar een “meedenkbeweging” die zou participeren in de op te richten Gebiedscoöperatie. Daarvoor is een Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA) opgericht, iets breder van opzet, waarbij alle polders van Albrandswaard (en niet alleen de 600 ha Buijtenland van Rhoon) betrokken en vertegenwoordigd werden. Dit om de belangen van de bewoners en betrokkenen die geen bedrijf of gronden in het gebied hadden tóch betrokken te maken en een stem te geven bij de toekomstige plannen en inrichting van het gebied.

Met één vertegenwoordiger en stem in de Gebiedscoöperatie zouden we daarmee invloed uit kunnen oefenen op het beleid en de plannen was de gedachte, maar dat bleek op termijn een dooie mus. Onze ene stem woog niet op tegen al die andere stemmen van belanghebbenden zoals ondernemers, natuurclubs, producenten en recreatieve instellingen die ook lid waren van de Gebiedscoöperatie. Veel plannen en ideeën die er bij de VVPA leven worden voor kennisgeving aangenomen, niet serieus naar gekeken of soms gewoonweg gekopieerd en onder eigen naam van de Gebiedscoöperatie uitgevoerd. We worden niet of te laat geïnformeerd, mede omdat er diverse partijen meer gewicht in de schaal hebben met grotere belangen.  En er op beslissingsniveau ook nog een aantal issues zijn over de diverse verantwoordelijkheden van òf Gebiedscoöperatie òf Gemeente òf Provincie Zuid-Holland die niet op één lijn zitten. De constante wisselingen van mensen binnen de twee laatste organisatie dragen ook niet bij tot een opbouwende en structurele communicatie.

De plannen en ideeën die de VVPA bijvoorbeeld heeft ingediend voor de 6 ha (met herbouw Molen ’t Hert op een erf, graanopslag met mouterij en bierbrouwerij, proeflokaal, landbouwwinkel lokale producten etc.) worden weliswaar deels ingetekend maar niet ingepland. De beloofde 5 plus ha boscompensatie voor de kap Rhoonse stort wordt nog niet voor 20% gerealiseerd. Het plan van aanpak voor de landingsplek Flying Dutchmen stagneert en naar het alternatief wordt niet gekeken. Maar als men kan scoren met reeds bestaande plannen en ideeën van de VVPA dan wordt het heel snel omgezet en gekopieerd als een eigen idee zoals bij de Napoleonroute, de struin- en boerenroutes, de gewasborden, het Driepolderpunt en zo meer. Waardoor de VVPA het idee krijgt wel goed te zijn voor helpende handen, bemensing en ideeën bij de uitvoering, maar voor nieuwe initiatieven en plannen alles zelf te moeten doen en niet wordt gehoord. Terwijl wij de kennis van het gebied en de expertise hebben, maar er wordt niet met ons overlegd zoals bij het Verkeersplan en de 6 ha Poort Buijtenland – een gemiste kans.

Open Monumentendag 14 september 2024

Als VVPA maken we ons grote zorgen over de ontwikkelingen van de laatste jaren en ontbreekt de motivatie en mogelijkheid om een volwaardige Polderdag neer te zetten. Maar we willen onze 600 jaar oude polders met de nog resterende boerderijen, ruïnes en gebouwen wel als een historisch Monument zien en laten zien. Vandaar dat we tijdens de Open Monumentendag op 14 september een route zullen uitzetten langs alle bijzondere en oude gebouwen in Albrandswaard. Niet alleen in de polders maar ook binnen de gemeentelijke kernen. Poortugaal en Rhoon hebben gelukkig nog voldoende te bieden en dat willen we ook koesteren en tonen. Van al deze oude gebouwen zullen we een korte beschrijving maken met de wetenswaardigheden die je met de fiets of lopend met een plattegrond kunt gaan bekijken. Een samenwerking tussen de Monumentendag commissie en de VVPA waarbij we uit beider archieven zullen putten om u van een dag historisch cultuurlandschap in de breedste zin van het woord te laten genieten.

Tot 14 september!
de VVPA

https://www.vvpa.nl/wp-content/uploads/2024/06/Dit-jaar-geen-Polderdag-in-Rhoon-Polderkolder-400.pdf

Reekalfjes redden met drones…..

Zoals jullie wellicht weten is de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon achter de schermen bezig met de inzet van drones voor de signalering van reekalfjes. Hiermee kunnen kalfjes die zich tijdens de maaitijd verstoppen in het gewas beter worden gedetecteerd.
Inmiddels is er goed nieuws. Er is een bedrijf gevonden dat dit goed kan uitvoeren binnen de huidige wet- en regelgeving. Dat betekent dat we deze methode dit jaar al kunnen gaan inzetten.

Informatieavond (alleen voor leden van de Gebiedscoöperatie en de VVPA)
Daarom wordt er op dinsdagavond 9 april 2024 van 19.30 – 21.00 uur een informatieavond bij De Buytenhof georganiseerd over de inzet van deze drones.
We informeren dan hoe het precies in zijn werk gaat, bespreken hoe de verdere uitvoering wordt aangepakt en hoe we gezamenlijk vrijwilligers kunnen inzetten.
We hopen dat jullie aanwezig kunnen zijn bij deze informatieavond zodat we ons samen kunnen inzetten voor de bescherming van reekalfjes.

Aanmelden
Aanmelden voor de informatieavond kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/informatieavond-inzet-drone-voor-reekalfjes-tickets-871687188847

Wij willen de verenigingen vragen om deze oproep ook uit te zetten naar hun leden, zodat de juiste betrokkenen aanwezig zijn.

Vragen
Voor vragen kunnen jullie terecht via info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Polders als lesplan voor basisscholen Albrandswaard

Dit voorjaar heeft de VVPA een lesprojectmap samengesteld voor de basisscholen in Albrandswaard. Het project is ontstaan uit de jarenlange ervaring opgedaan met de Polderdag en Scholendag van de VVPA. Tijdens met name de Scholendag en het bezoek aan de boerenbedrijven bleek dat er voor de groepen 7 en 8 behoefte bestond aan meer achtergrondinformatie. Vooral de leefomgeving van de kinderen, wat er aan cultuurhistorie en natuur te beleven is “in hun achtertuin” blijft vaak onderbelicht.

Met dit project, naadloos in te passen bij het lesprogramma “Heemkunde” hopen Gerda van Leeuwen en Len Simons-Ruissen als schrijvers en bedenkers van het project bij te dragen aan de kennis van de lokale omgeving.

Bedoeling is dat de leerkracht en leerlingen op onderzoek uitgaan en zich zo verdiepen in hun leefomgeving. Van waar de school staat, waar ze zelf wonen wat voor voedsel er in de buurt geteeld wordt, wat natuurinclusieve landbouw is. Maar ook waar de grienden voor zijn en gebruikt werden, waarom er zoveel dijken zijn, zelfs midden in het dorp, en hun functie, welke flora en fauna is er in de polders en zo meer.

Dit alles ook aan de hand van foto’s (met dank aan gids Netty Wermeester), suggesties en aandachtspunten waarmee voldoende aanknopingspunten worden gegeven voor zinvolle lessen met inbreng van leraar en leerling om zo met plezier en inspiratie te leren ván en ín de eigen leefomgeving.

Alle scholen in Albrandswaard worden komende weken geïnformeerd, voor meer info of vragen over dit project kunt u een mail sturen naar info@vvpa.nl waarna deze aan de auteurs zal worden voorgelegd.

Erfgoed van Rhoon magazine

In 2023 heeft de VVPA in samenwerking met gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon het waardevolle magazine Erfgoed van Rhoon uitgegeven. Het magazine omvat de ontstaansgeschiedenis van onze polders met haar vele interessante wetenswaardigheden. In de fraaie bijlage Bijnamen van Rhoonaars vindt u een verzameling van 500 bijnamen uit de 20e eeuw. Tijdens de Polderdag 2023 werd het eerste magazine overhandigd aan wethouder Richard Polder.

Regelmatig staat de VVPA op evenementen om het magazine te promoten. Nieuwe leden van de vereniging ontvangen een gratis exemplaar. Niet-leden kunnen het magazine samen met de 500 bijnamen kopen bij Primera in Rhoon voor € 19,90 .

Lees meer over historie wetenswaardigheden van de polders https://www.vvpa.nl/historie/ of over de gebouwen en boerderijen hier https://www.vvpa.nl/gebouwen/

Nieuws molen Buitenland van Rhoon

En dan niet zozeer over een molen die in het plangebied Buitenland van Rhoon komt, zoals u weet wordt er gewerkt aan de herbouw van de Zegenpolderse molen in de Zegenpolder, zijn er molenrestanten gevonden in de Portlandpolder en zijn er ideeën om een korenmolen (à la Molen ‘t Hert) te bouwen op de 6 ha bij de Rode Boog – Binnenland van Rhoon.

Dit gaat echt over de molen Buitenland van Rhoon, een watermolen, die vroeger bij de Koedood stond maar destijds plaats heeft moeten maken voor een stoomgemaal aldaar. In 1910 werd de molen gesloopt en werd een klein stoomgemaal gesticht. De sloopdelen vonden een nuttige bestemming want delen ervan werden gebruikt bij de restauratie na brand van een korenmolen in Oisterwijk , de Kerkhovense molen, die nog steeds bestaat.
In november 2023 is aan deze molen groot onderhoud verricht en is o.a. de as bloot gelegd. In 1850 is voor de molen een nieuwe as gegoten door de firma Penn & Comp uit Dordrecht. In de jaren aansluitend is de as gestoken, echter is het exacte jaar niet bekend. Op deze as zijn nog steeds een viertal inscripties goed zichtbaar, waarvan drie naast de functie ook een naam vermelden. Omdat de as in 1850 is gegoten, moeten dit personen zijn die in dat jaar de betreffende functies vervulden. Met dank aan Leen Lagerwerf, molenaar van de Kerkhovense molen, die ons deze beelden heeft toegezonden. Lees het hele verhaal op deze site https://www.vvpa.nl/molen-buitenland-van-rhoon

ALV en PPP bij de VVPA

Hierbij nodigt het bestuur je uit om donderdagavond 5 oktober vanaf 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering van de VVPA bij te wonen in de theeschenkerij van de Buytenhof aan de Rijsdijk 98 te Rhoon (toegang via de ingang en het parkeerterrein aan de Oudeweg).

Naast de agenda met een verantwoording van het gevoerde beleid, de financiën, bestuursverkiezing en de toekomstige plannen en ideeën zal er een korte film worden vertoond van een der oudste agrarische beroepen in onze polders, namelijk dat van griendwerkers. Verder is er na afloop van het officiële gedeelte de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje. En wel als volgt….

Polder Pitch Proeverij (PPP)

In onze polders zijn de producenten (zeg maar de boeren) inmiddels een transitie begonnen naar natuurinclusieve landbouw in plaats van de gangbare akkerbouw. Dit betekent nieuwe teelten en gewassen in het gebied die in een korte keten worden afgezet naar bedrijven en verwerkers in de regio. Een aantal daarvan hebben we op deze speciale avond uitgenodigd voor onze leden.

Zij vertellen in een “Pitch” (een korte presentatie waarin je jezelf, je dienst en je product uitlegt aan de aanwezigen) welke product uit de polder ze gebruiken, voor welke toepassing en wat er mee gemaakt wordt. Na afloop van deze korte presentaties gaan we dan “Proeven” van hetgeen er door hen geproduceerd wordt of gaat worden. Inmiddels zijn de biersoorten en diverse broodsoorten uit onze “Polders” al bekend, maar er wordt bijvoorbeeld ook whisky, olie, havermelk en falafel gemaakt met “onze” gewassen.

Meestal wordt PPP geassocieerd met het 3P-principe van “People, Planet, Profit” in het kader van duurzaam ondernemen en dat gebeurt in onze polders ook. Dus de aanhef van deze invitatie ALV en PPP heeft zeker een dubbele lading en betekenis waar we jullie graag kennis mee laten maken.

Tot 5 oktober op de Buytenhof!

P.S. de agenda voor de ALV zal binnenkort ook op de website www.vvpa.nl worden vermeld – leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie graag even melden bij Leendert  l.h.wesdorp@xs4all.nl

Erfgoed van Rhoon en heruitgave 500 Rhoonse bijnamen.

De beide boekwerken van Thedie Binder (VVPA) in beeld – een must-have voor mensen uit Rhoon en omgeving

Aanstaande zaterdag 12 augustus wordt om 11.00 uur de Napoleondag geopend op de boerderij De Vossenburg aan de Korteweg 4 waar jong en oud kunnen genieten en proeven van de historie van onze polders.

In de kraam van de VVPA (Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard) kan elk lid het kleurrijke magazine “Erfgoed van Rhoon” over het ontstaan van ons polderlandschap samen met de bijlage “500 Rhoonse bijnamen” gratis af komen halen.

Als u ter plekke voor €10,– lid wordt van de VVPA krijgt u ze ook mee. Niet-leden betalen hiervoor € 15,– .

De historische markt eindigt om 16.30 uur – meer info leest u op onze website https://www.vvpa.nl/12-08-napoleondag-in-het-buijtenland-van-rhoon

Napoleondag in het Buijtenland van Rhoon

Reis mee terug naar de Franse tijd tijdens de Napoleondag op 12 augustus in het Buijtenland van Rhoon. De soldaten van Napoleon liepen ruim 200 jaar geleden door de polders van Rhoon. De zogenaamde Napoleonroute liep van Antwerpen – door de Hoeksche Waard en het Buijtenland van Rhoon – helemaal naar Haarlem. Sporen van de eeuwenoude Napoleonroute zijn nog altijd terug te vinden in Rhoon. Tijdens de Napoleondag gaat het gebied terug naar de sfeer van keizer Napoleon met oudhollandse spelletjes, acteurs die de tijd van Napoleon naspelen en paard en wagen die een stuk van de Napoleonroute rijdt.

Route Impériale 65
Omdat Napoleon zich ergerde aan de vele, slecht begaanbare modderpaden, liet hij in Europa een verhard wegennet aanleggen: de zogenaamde Napoleonroutes. Zo konden zijn troepen zich een stuk sneller verplaatsen. Een van die routes – de ‘Route Impériale 65’ – liep over de Veerweg en de Korteweg in Rhoon. Het verhaal gaat dat de soldaten van Napoleon zelfs hebben overnacht op de Portlandhoeve, een monumentale boerderij aan de Veerweg. Een van de soldaten liet een bijzondere tekening achter op de deur. De tekening is nog steeds te zien, net als veel andere iconen uit die tijd. Ontdek ze allemaal tijdens de Napoleondag.

Deze paaltjes markeren de Napoleonroute en zijn nog steeds te zien in het Buijtenland van Rhoon

Acteurs spelen de Napoleontijd na
Het hoofdprogramma van de Napoleondag vindt plaats van 11.00 – 16.30 uur op boerderij De Vossenburg aan de Korteweg 4 in Rhoon. Er zijn acteurs die de Napoleontijd naspelen, er is een markt met oude ambachten, een proeverij van hapjes en drankjes en voor de kinderen zijn er oudhollandse spelletjes te spelen. Bezoekers kunnen met paard en wagen een stuk over de Napoleonroute rijden langs de iconen uit de tijd van Napoleon. Een leerzame en vermakelijke dag voor jong en oud. Het evenement is gratis te bezoeken en aanmelden is niet nodig. Hou de website van het Buijtenland van Rhoon in de gaten voor updates van het programma.

Meer info over de Napoleonroute (Veerweg-Korteweg-Essendijk) vind je hier https://www.vvpa.nl/historie/napoleon of anders download de Napoleon flyer

Wat kun je verwachten?
~ Acteurs die de Napoleontijd naspelen
~ Historische markt
~ Proeverij hapjes & drankjes
~ Oude ambachten
~ Oudhollandse spelletjes
~ Met paard en wagen over de Napoleonroute

Het hoofdprogramma van de Napoleondag vindt plaats van 11.00 – 16.30 uur op boerderij De Vossenburg aan de Korteweg 4 in Rhoon. Het evenement is gratis te bezoeken en aanmelden is niet nodig.

Polderdag en Scholendag 2023

Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli zetten boeren en andere ondernemers in het Buijtenland van Rhoon de deuren weer open voor bezoekers om een kijkje te nemen op hun bedrijf. Er is de laatste jaren veel veranderd in de bedrijfsvoering van de diverse agrariërs waar volgens het streefbeeld geteeld wordt op een “natuur inclusieve” manier, dus minder tot geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en met meer aandacht voor de natuur en biodiversiteit.  

Akkerranden, natuurvriendelijke oevers, nieuwe gewassen (zoals https://silphie.nl) die allemaal bijdragen aan een betere leefomgeving. Er zijn (jaarrond) recreatieve wandel- en struinroutes aangelegd maar ook op 1 juli een speciale polderwandeling langs en over de diverse akkers met hun gewassen, kruiden en bloemen.  

Op diverse locaties (Vossenburg, Vlakkenburg en Buytenhof) zijn standjes ingericht en kun je ook de inwendige mens verwennen met producten uit de polder (van bieren, cider en brood gemaakt met gewassen uit de polder) tot aan het bekroonde Konings gerecht bij de Theeschenkerij Buytenhof.

Er zijn op alle locaties diverse activiteiten en informatie te vinden en onze polders zijn een voorbeeld voor hoe lokale producten vers van het land direct aan de consument tegen een redelijke prijs verkocht kunnen worden. De “graaiflatie” is hier nog een onbekend fenomeen.  

De website is van een update voorzien van wat er allemaal te beleven is in onze mooie polders https://www.vvpa.nl/polderdag-1-juli-2023/  

Persbericht 2: Polderdag educatie en recreatie

Persbericht 3: Polderdag Natuurinclusieve Landbouw