Verslag ALV en thema-avond 6/10

VVPA houdt een thema-avond: Hoe ziet de natuurinclusieve landbouw in onze polders er uit om ook in de toekomst te kunnen renderen, en wat is er nodig om de ons vertrouwde boeren nog decennia op hun land te kunnen zien?

Op zes oktober jl. organiseerde de vereniging Vrienden Polders Albrandswaard, na afloop van de ALV (notulen daarvan staan onderaan deze pagina) een thema-avond over de toekomst van de natuur inclusieve landbouw in onze polders. Het burgerinitiatief “Red de polders van Rhoon” in 2013 heeft geleid tot de vorming van de gebiedscoöperatie. Na alle ontwikkelingen van de laatste jaren leeft nu de vraag bij veel van de leden: gaat het nu lukken om de ons vertrouwde boeren hun bedrijf rendabel te laten voortzetten met de overgang naar natuur inclusieve landbouw en meer recreatiemogelijkheden?  Aan het woord kwamen achtereenvolgens Adjan Vos, een van de agrariërs, over de uitdagingen die hij nog ziet, waarna Richard Polder, wethouder Ruimtelijke Ordening, Woningbouw, Duurzaamheid en Buitenruimte van de gemeente Albrandswaard en Gerard Doornbos, voorzitter van de gebiedscoöperatie, hun reactie gaven.  Dit werd gevolgd door een levendige discussie met de aanwezige leden van de VVPA en andere agrariërs uit het gebied.

De aanwezige leden waren bijzonder blij met de duidelijkheid die werd gegeven, en de inzet van de gemeente en de coöperatie om samen met onze boeren het schitterende polderlandschap te behouden.

Een korte samenvatting uit de presentatie van de diverse sprekers:

Ondernemer Adjan Vos geeft aan dat de transitie naar toekomstbestendige natuurinclusieve landbouw een geweldige en spannende uitdaging is. Met hulp van experts uit bijvoorbeeld Wageningen, krijgt dit steeds beter vorm. Helaas is het zo dat landbouwgrond met een bestemming “Akkernatuur” minder waard is dan reguliere grond. En daarom zijn de boeren in het gebied een dief van hun eigen portemonnee als ze hun grond nu niet verkopen aan de provincie en vervolgens weer terugpachten. Inmiddels hebben de meeste boeren dat gedaan.

Dat is een gok, omdat als bij de aanbesteding van pacht mogelijk alleen wordt gekeken naar de hoogste bieder en dus het niet zeker is dat je kunt op je bedrijf kan blijven. Daarvan schrokken de aanwezige leden.

Verder is het een opgave om als ondernemer om een plan te maken waar de combinatie boerenbedrijf mèt natuur ook nog tot een verdienmodel leidt en dat daarnaast past binnen het nieuwe bestemmingsplan. Op dit moment wordt betaald voor de tijd die wordt besteed door de boer aan natuurmaatregelen, maar bestaat er natuurlijk onzekerheid of dit blijvend is.

Tenslotte lukt het een boer alleen om de investeringen te maken als de pacht voor lange termijn wordt gegund, en er niet elke vier jaar opnieuw een aanbesteding plaats vindt.

Wethouder Richard Polder deelt de zorgen van de boeren, gaat mee in de suggestie dat, als het maar enigszins mogelijk is, om een aanbesteding pas te doen, als een zittende boer besluit met zijn bedrijf te stoppen. De huidige boeren zouden een langjarig contract moeten krijgen voor voldoende bedrijfszekerheid. En ook zou de gemeente mede willen blijven pleiten bij de provincie voor ook op termijn behoud van vergoedingen aan de boer voor natuurmaatregelen.

Voorzitter Gerard Doornbos schetst hoe uniek de coöperatie is in Nederland, waar akkerbouw en natuurdoelen gecombineerd worden i.p.v. dat landbouw en natuur gescheiden worden behandeld. Samen met allerlei experts wordt hier voortdurend bijgeleerd. De grote uitdaging is wat er moet geteeld en hoe dat het beste gebeuren kan. Met als voorwaarde dat de kosten door de opbrengsten worden gedekt en er een voldoende inkomen overblijft. Een conclusie is dat de pacht voor akkernatuurgrond lager moet zijn dan die voor reguliere grond om dit mogelijk maken. Daarvoor maakt de coöperatie zich sterk naar de provincie toe.

Omdat we al bezig zijn met de transitie én de huidige boeren door dit experiment ook langzamerhand experts zijn geworden op dit gebied, zijn zij eigenlijk ook de best gekwalificeerde pachters om de doelstellingen van het streefbeeld te bereiken.

De uitdaging is om dat wat boeren, gemeente en coöperatie gezamenlijk willen bereiken ook binnen de regels, met de provincie en rijk te realiseren. De komende tijd zal dat nog flink wat creativiteit en moeite vereisen.

De notulen van de ALV vindt u HIER

AGENDA A.L.V. VVPA – donderdag 6 oktober a.s.

Locatie: Het Buytenhuis – bij de Buytenhof, Rijsdijk 99 te Rhoon (ingang via P-plaats Oudeweg)

Tijd:       inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

De ALV is alleen bedoeld voor leden van de VVPA, de aansluitende thema-avond is openbaar

 • Opening en welkom door de voorzitter
 • Verantwoording activiteiten afgelopen jaren
  • Bestemmingsplan
  • Skydive
  • Oogst- en Polderdag
  • Scholendag
  • Molens en molenplannen
  • Belevingsplekken – landschapsschilderij Driepolderpunt
  • 6 ha Poort Buytenland
  • Verkeersplan
  • Enquête waardering Polderlandschap
  • Historisch boekje over de polders
 • Notulen ALV d.d. 4 september 2019 (vanwege Corona daarna geen ALV meer gehad).
 • Financiële verantwoording en verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing bestuur – de huidige bestuursleden zijn herkiesbaar
  • Leendert Wesdorp – voorzitter
  • Wil Vlasblom – secretaris
  • Simon Barendrecht – penningmeester
 • Eventuele tegenkandidaten moet zich uiterlijk 24 uur vooraf aanmelden via info@vvpa.nl
 • Rondvraag en afsluiting officiële gedeelte

Koffiepauze, gevolgd door

Thema avond

Rendabel natuurinclusief boeren in Buijtenland van Rhoon”

Aan de hand van een voordracht en een aantal stellingen zullen ondernemers uit en betrokkenen bij het Buijtenland van Rhoon met de aanwezigen in discussie gaan óf en hóe de toekomst van de natuurinclusieve landbouw in onze polders er uit zou moeten zien om ook in de toekomst te kunnen renderen. Hiervoor zijn een aantal panelleden uitgenodigd om hun visie te geven en delen met u:

Anja Jongejan als projectmanager Buijtenland van Rhoon
Wethouder Richard Polder
namens de Gemeente Albrandswaard
Adjan Vos als agrarisch en betrokken agrarisch ondernemer
Gerard Doornbos als voorzitter van de Gebiedscoöperatie

We rekenen op een boeiende avond waar hopelijk nieuwe inzichten en ontwikkelingen een inspirerende voedingsbodem mogen zijn om ook in de toekomst de ons vertrouwde boeren in de polders te behouden en nog decennia op hun land terug te kunnen zien.

Het Bestuur

Vooraankondiging ALV en thema-avond 6 oktober 2022

Rendabel natuurinclusief boeren in Buijtenland van Rhoon??”
op 6 oktober in het Buytenhuis op de Buytenhof – Rijsdijk 99 om 19:30.
(per fiets, lopend of per auto is de Buytenhof te bereiken via de P-plaats aan de Oudeweg)

De historische Portlandhoeve in de Portlandpolder aan de Veerweg 3 in Het Buitenland van Rhoon

De gedetailleerde agenda voor de ALV volgt nog en staat evenals de jaarrekening van de vereniging, na goedkeuring van de kascommissie, ter inzage op deze website.

Op onze thema-avond willen we een aantal mensen aan het woord laten rondom de vraag: “Wat is er nodig om rendabel, natuurinclusief boeren in het Buijtenland van Rhoon voor de bestaande boeren mogelijk te houden? “

Aan het woord komen een aantal boeren, de gemeente, en de voorzitter van de gebiedscoöperatie met elk hun visie. We rekenen op een boeiende discussie ook met jullie.

Tot donderdag 6 oktober! De koffie staat klaar!

Polderdag 2 juli 2022 een succes!

De nieuwe lijst van het Landschapsschilderij op het Driepolderpunt, onthuld door Jolanda de Witte

Mede namens het organiserende comité (Plonie, Thedie en Adjan) en de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan de geslaagde Polderdag 2022: hartelijk bedankt voor jullie inzet om deze dag, maar ook de Scholendag op de vrijdag er voor, tot een heel geslaagd evenement te maken.

We hebben niets dan positieve geluiden gehoord, een paar verbeterpuntjes (zoals een vorm van catering onderweg) genoteerd, maar bovenal waren de bezoekers en scholieren lovend en zeer geïnteresseerd in het geboden aanbod van bedrijven en instellingen die in en rond de polders van Albrandswaard hun brood verdienen dan wel een rol bij de inrichting/beheer vervullen.

We gaan uiteraard als comité nog een keer evalueren, maar hebben op de afsluitende borrel al een aantal zaken mogen noteren. Heeft u nog verbeterpunten dan horen we dat uiteraard graag.

De komende week zal er nog wel e.e.a gepubliceerd gaan worden, maar ik geef alvast wat links waar de Scholendag en Polderdag zijn terug te zien en/of beluisteren.

Foto Sjors (504 foto’s) de Scholendag http://fotosjors.nl/albums/galerij2021-2025/index.php?twg_album=2022%2F07_Juli_2022%2F01-07-2022+-+Scholendag+op+de+Polderdag+Albrandswaard+2022

Foto Sjors (885 foto’s) de Polderdag http://fotosjors.nl/albums/galerij2021-2025/index.php?twg_album=2022%2F07_Juli_2022%2F02-07-2022+-+Polderdag+Albrandswaard+2022

De Schakel Albrandswaard: https://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/algemeen/62171/-foto-polderdag-in-rhoon

RTV Rijnmond “Chris Natuurlijk” zaterdagmorgen 08:00 uur https://www.facebook.com/chrisnatuurlijk/ en https://www.rijnmond.nl/nieuws/1519678/chris-natuurlijk-van-2-juli-boodschappen-doen-in-polder-en-stad?fbclid=IwAR3u1l8A3Ycsr_PwuFgb8v-pOJ-tIZEUzoX8KGkmzFH27LzAmZd–8xV6Is en terugluisteren het eerste kwartier bij https://dcur8bjarl5c2.cloudfront.net/2022/video/4859431_audio-mp3.mp3

RTV Albrandswaard (FM 107.1) :
10:00 – 11:00 uur : https://soundcloud.com/user-400629044/polderdag-2022-uur-1

11:00 – 12:00 uur: https://soundcloud.com/user-400629044/polderdag-2022-uur-2

14:00 – 15:00 uur: https://soundcloud.com/user-400629044/polderdag-2022-uur-3

15:00 – 16:00 uur: https://soundcloud.com/user-400629044/polderdag-2022-uur-4

16:00 – 17:00 uur: https://soundcloud.com/user-400629044/polderdag-2022-uur-5

Verder op facebook ook diverse fotoalbums van bezoekers – wellicht ook te zien indien ze op openbaar staan……

Nogmaals dank voor ieders inzet en medewerking en hopelijk mogen we een volgende keer weer een beroep op jullie doen!

Drukte op de Vossenburg en aandacht voor o.a. de stikstofproblematiek bij boer en ondernemer Adjan Vos

2 juli creatieve workshop op de Portlandhoeve

Tijdens de Polderdag op 2 juli is de schuur van de Portlandhoeve open voor publiek. Om er een leuke dag van te maken worden er workshops gegeven. Leuke creatieve opdrachten waarbij we de connectie met de natuur maken.  De workshop duurt ongeveer anderhalf uur.

Creatieve workshop weven met natuurlijke materialen.
Tijdens deze opdracht gaan we eerst materiaal verzamelen rondom de boerderij die we gaan verwerken in het weefwerk  We gebruiken voor deze workshop werkmateriaal uit de omgeving zoals bv granen en grassoorten die in het Buijtenland van Rhoon groeien en op de akkers staan.
Voor volwassenen en kinderen, je kan ook samen met je kinderen de opdracht doen je maakt dan samen een kunstwerk
Krachtstok
 In oude tradities werden krachtstokken gebruikt om verbinding te maken   met de kracht in jezelf. Tijdens deze workshop gaan we stokken versieren tot krachtobjecten . We gebruiken materialen die we vinden in de natuur.
Creatieve opdracht voor ouders en verzorgers samen met hun kind. Wij begeleiden jullie stap voor stap door de opdracht heen

Voor beide opdrachten kan je een mooie stok, veren, en bedeltjes meenemen die je gevonden hebt.  Het is leuk deze objecten in je kunstwerken te gebruiken mocht je deze niet hebben zijn er op de boerderij genoeg materialen.

Er worden 2 workshops gegeven. Om 11 uur en 14 uur
Er is plek voor 15 deelnemers per workshop. 

Kosten voor de workshop:  10 euro per werkje, daarvoor krijgt u de materialen en wat te drinken. kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene

Aanmeldingen voor 27 juni  onder mail adres: belindahendriks@gmail.com

2 juli Polderdag 2022

Volg de Napoleonroute, loop door akkers, oogst je maaltijd, pak een slootje, beleef de polders!

Dat is in het kort de opzet van de Polderdag op Midden-IJsselmonde op de eerste zaterdag in juli. Op deze dag zetten boeren en bewoners hun erf en akkers open voor bezoekers. Om de mensen te laten zien, ruiken, voelen en beleven hoe mooi onze polders in hun huidige vorm zijn.

Er is afgelopen Jaren veel veranderd in onze polders en het Polderdagcomité binnen de VVPA (Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard) laat de omwonenden graag kennis maken daarmee. Na vorig jaar een succesvolle Oogstdag is het nu weer tijd voor een “ouderwetse” Polderdag,  georganiseerd in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon..

Een aantal bedrijven en instanties laten zien hoe zij zijn meegegroeid met het “natuurinclusief boeren” in onze polders. Oftewel de voedselproductie met korte ketens met respect voor de natuur door allerlei natuurmaatregelen en nieuwe gewassen om de biodiversiteit te bevorderen.

Hoe gaan de ondernemers daar mee om, wat komt er bij kijken, hoe gaat het in de praktijk en welke maatregelen en gewassen dragen daar toe bij. Maar er is ook ruimte voor de recreatieve kant van de polders met kruidenwandelingen, boerenroutes, struinpaden en fietsen/wandelen/paardrijden door het gebied.

Tijdens de Polderdag beleef je de cultuurhistorische polders van Rhoon op allerlei manieren. Leer over de geschiedenis maar kijk ook naar de toekomst van dit unieke groene gebied dicht bij de stad.

Eerst is er op vrijdag 1 juli een educatieve “Scholendag” waarop scholieren de bedrijven bezoeken en dan is er op zaterdag 2 juli de Polderdag 2022

Noteer dit dus alvast in de agenda – binnenkort meer informatie in de media en op deze site

Oogstdag 4 september 2021 van 10.00 tot 16.00 uur

Proef de polder

Bier, brood, bonen, zoete honing, appels en peren. Het groeit allemaal bij u om de hoek. Net als vlas, koolzaad, huttentut en ethiopisch mosterdzaad. Wat doen we ermee en vooral hoe smaakt het? Bezoek op zaterdag 4 september de Oogstdag in het Buijtenland van Rhoon. Proef wat ons land jou te bieden heeft. Wij geven je een uniek kijkje in keuken van onze natuurinclusieve boeren en ondernemers, die elke dag zorgen voor vers en gezond voedsel.

Paradijs voor bijen, insecten en vogels

In het Buijtenland van Rhoon gebeuren bijzondere dingen. Hier schakelen boeren over op een natuurvriendelijke manier van voedsel produceren. Dit doen we door samen met de natuur onze gewassen te telen. Wij spuiten niet tegen insecten, zaaien ruimer in, gebruiken stalmest, richten natuurmaatregelen in en zorgen voor veel variatie in gewassen. Naast aardappelen, uien, tarwe, bieten en groenten van het seizoen, telen we in het Buijtenland van Rhoon bloemrijke gewassen. Denk bijvoorbeeld aan koolzaad, vlas, teunisbloemen, ethiopisch mosterdzaad, bruine bonen, veldbonen en kidney bonen.

Onze akkers kleuren hierdoor prachtig geel, wit, blauw, paars, rood en roze. Het mooie is ook dat deze gewassen elk een eigen groeiseizoen hebben. Zo groeit koolzaad in het vroege voorjaar, vlas in mei en de teunisbloemen rond de zomervakantie. Bijen, hommels en andere bestuivers raken niet uitgekeken op onze polders. En u? Geniet u ook van de weidsheid, de kleuren en het vrolijke gekwetter van onze akkervogels?

Trotse verhalen

Bezoek de Oogstdag 2021 en kom meer te weten over het poldergebied bij u om de hoek. Ga mee op excursie, zie hoe ons eten wordt geproduceerd, ervaar hoe producten worden verwerkt én proef!

Op zaterdag 4 september stellen de Vossenburg, de Vlakkenburg en de Buytenhof hun erf open en bent u van harte welkom voor een waar ‘smaak spektakel’. Elk erf wordt een feestje.

 • De Vossenburg, Korteweg 4 in Rhoon

De boerderij van Adjan Vos en Branka Wallenburg staat bekend om de kipcaravan en de huiswinkel waar eieren, aardappelen, uien, appels en sappen kunnen worden gekocht. In het seizoen zijn de groene asperges te koop. Daarnaast teelt de Vossenburg bijzondere gewassen, als teunisbloemen, vlas, koolzaad en ethiopisch mosterdzaad.

Op zaterdag 4 september kunt u kennis maken met al deze producten. De kleine imkerij laat u honing proeven uit de bijenkassen die op het land van Adjan staan. Ook vindt u hier kramen met producten van collega boeren uit het Buijtenland van Rhoon. Heel speciaal is de mogelijkheid voor kinderen om eieren van de kipcaravan te rapen. Kom langs, aai een paard, leer meer over honing en vul de boodschappentas met verse groenten van het seizoen.

 • De Buytenhof, Rijsdijk 98 in Rhoon

Boer zijn voor één middag? Op 4 september kunt u zelf oogsten bij de Buytenhof. Aardappelen en pompoenen kunnen geraapt worden aan de Nieuwe weg. En als de zomer ons gunstig gezind is, kunnen de eerste appels op deze zaterdag worden geplukt.

Met uw eigen oogst kunt u direct wat lekkers maken. Een patatje bakken, zo van het land, op uw eigen bord. Dat is pas echt verse friet! Klodder mayo erbij met een friszoete Cider van CiderCider en uw middag kan niet meer stuk.

Kinderen kunnen meedoen aan een workshop pompoen versieren, fruit persen of gewoon lekker ravotten in de speeltuin. Sluit af met een lekker toetje: verse stroopwafels met appel. Het is oogsten, verwerken en … smullen maar. Wat een voedsel belevenis daar aan de Rijsdijk in Rhoon.

 • De Vlakkenburg, Essendijk 24 in Rhoon

Bakken en brouwen, dat doen ondernemers uit de regio graag met de oeroude gerst- en tarwerassen uit het Buijtenland van Rhoon. Dat levert mooie verhalen, smaakvol bier en ambachtelijk brood op. Op 4 september richten we aan de achterkant van de Vlakkenburg een terras in. Kom genieten van het uitzicht en maak kennis met onze bierbrouwers en bakkers. Of doe mee aan de kruidenwandeling en ontdek welke ‘fijnproevers’ u uit de natuur kunt toevoegen aan uw gerechten.

 • De Vaanbrouwers nemen u mee in de stappen van het brouwproces. Van graankorrel tot smaakvol biertje. Geteeld, gebrouwen en gedronken in de directe omgeving van Rhoon.
 • Ook onze nieuwe bierbrouwer uit Rotterdam is van de partij. Dit jaar openen zij een Vet & Lazy terras aan de Maas in Rotterdam. Op 4 september komen ze alvast proefdraaien op de Vlakkenburg in Rhoon.
 • Bakkerij Das Brot bakt brood met liefde en aandacht. Dit jaar ook met de emmertarwe, spelt en heliaro uit het Buijtenland van Rhoon. Das Brot maakt broden met echte desem. Ze rijzen heel lang voor ze worden gebakken – meestal zo’n 24 uur maar soms ook tot wel 48 uur. Daardoor krijgen ze veel smaak en zijn ze lichter verteerbaar.

Proef de polder op zaterdag 4 september van 10.00 tot 16.00 uur

Pak de fiets en bezoek de Oogstdag 2021. Het doorlopende programma is ook te vinden op www.buijtenland-van-rhoon.nl of www.vvpa.nl.

Organisatie

De organisatie van de Oogstdag ligt in handen van de Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard en de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. De deelnemende boeren herken je aan de vlaggen bij de entree.

Mogelijke herbouw molen ‘t Hert

De V.V.P.A. maakt zich sterk om naar voorbeeld van deze molen (niet scheef uiteraard) een molen te herbouwen in de polder ten zuiden van Rhoon, en wel bij de Poort Buijtenland van Rhoon. De molen zou daar heel goed de functie van verwerking en productie granen kunnen uitoefenen, maar tevens als informatiecentrum over het gebied kunnen fungeren.

In zo’n centrum zouden dan ook andere producten uit het Buijtenland van Rhoon verkocht kunnen worden zoals lokaal geproduceerde groenten en fruit. Of voor het geven van workshops of educatie/voorlichting in een belendend gebouw. In een eerste presentatie over de inrichting van dit gebied is dit idee weggevallen, maar de VVPA hoopt er toch ruimte voor te kunnen vinden en hebben de gemeenteraad en betrokken instanties op de hoogte gebracht van hun idee en zienswijze.

Ons ingezonden stuk naar de raad (zie de pdf hieronder) heeft afgelopen maandagavond tijdens de online raadsvergadering de aandacht gekregen en zal op de agenda voor de eerstkomende “Beraad & Advies ruimte” van 15 februari worden geplaatst. We hopen dan mee te kunnen doen aan het overleg om onze insteek verder toe te lichten

 Lees meer in de pdf met informatie over dit project

en over de Molen ‘t Hert , historie en beelden

Nieuwe hoofdstukken over Molens

Op onze website hebben we een aantal pagina’s toegevoegd over de Molencultuur in Albrandswaard. Waar we vroeger in onze gemeente 9 molens hadden is er nu niets meer van over. Hopelijk is onze boerderijen niet eenzelfde lot beschoren.

De pagina’s staan onder het kopje “historie” en te bereiken door op deze links te klikken: